หน้าแรก | ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย (PA)
คือการเคลือนไหว
โดยกล้ามเนื้อออกแรง
เกิดการเผาผลาญ
ส่งผลดีต่อสุขภาพ

PA มีหลายระดับ
ตามการใช้แรงกาย
ระดับที่เพียงพอ
ต่อการมีสุขภาพคือ
เหนื่อยปานกลาง-หนัก

จำแนก PA ได้ตาม
ลักษณะกิจกรรมดังนี้
# PA จากการทำงาน
# PA จากการเดินทาง
# PA จากนันทนาการ

PA เป็นประเด็นสากล
องค์การอนามัยโลก
กำหนดมาตรฐาน
ซึ่งสามารถประเมินด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เมืองปั่นได้
เมืองปั่นดี
เส้นทางจักรยาน 3ส (77 จังหวัด)

แบบฟอร์ม
ขออนุญาต
ใช้ฐานข้อมูล
Report Card

ประกาศผล
การพิจารณาทุน
หรือการขอใช้
ฐานข้อมูลต่างๆ


กิจกรรม | ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย

ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรมปั่นตามรอยประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
10 กันยายน 2560

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นตามรอยประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 1 เดียวในโลก” โดยการสนับสนุนของ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

เป็นกิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่  โดยมีเส้นทางปั่น 2 เส้นทาง คือ

1) เส้นทางนอกเมืองระยะทาง 45 กิโลเมตร
2) เส้นทางในเมือง 12 กิโลเมตรทั้งนี้

มีกำหนดจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. และปล่อยตัวเวลา 08.00 น.


ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถรับของที่ระลึก “เหรียญรางวัลพระพุทธมหาธรรมราชา” และรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่
- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 056-711-007 ต่อ 112  
- ชมรมจักรยานนครบาล อาจารย์วิโรจน์ โทร. 081-888-8115, ผู้กองแจ้ โทร. 089-960-1277 
- ร้าน โอ &จิ๊บ ไบค์ สามแยกโรงเรียนวัชรชัย โทร. 088-599-3655

แหล่งที่มา: ปั่นวัดใจ "14 จุด สุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1470571263037167&id=753315388096095

สรุปบทเรียน และพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ อุดรธานี
16 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เข้าพบ พ.อ.หญิง ทรงสุดา ขวัญประชา ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก รพ.ค่ายประจักษ์ฯ และพันตรีหญิงอรศศิร์ ประเสริฐศรี หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ และคณะฯ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพลกองทัพบกพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Model) ของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรวบรวมฐานข้อมูลด้านสุขภาพ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Metabolic

2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Metabolic

3) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 

4) กิจกรรมติดตาม ประเมินผลภาวะสุขภาพ 

กิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนให้ครอบครัวและกำลังพลมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านความพร้อมทางการทหารของกองทัพ และยังเป็นการประหยัดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จักรยานในชีวิตประจำวัน เทศบาลนครอุดรธานี
16 สิงหาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เข้าพบผู้แทนเทศบาลนครอุดรธานี นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา ผอ.ส่วนการโยธา เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของเทศบาลฯ ดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มผู้ใช้จักรยานในพื้นที่สวนสาธารณะทั้ง 3 สวน (สวนสาธารณะหนองประจักษ์ , สวนสาธารณะหนองบัว และสวนสาธารณะหนองสิม) และเส้นทางสัญจรภายในเมือง

2. การจัดสรรพื้นที่ภายในสวนสาธารณะระหว่างการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน ดำเนินการโดยเทศบาลฯ จนกระทั่งการตกลงกันของคนในชุมชน 

3. ความพยายามของเทศบาลนครอุดรธานี ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใช้เส้นทางจักรยานในเขตเมืองเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชมรมจักรยานอุดรธานี และประชาชนทั่วไป รวมตัวกันปันไปตามเส้นทางในทุกวันพุธ เวลา 17:00 น. ภายใต้ชื่อกิจกรรม Bike Lane Bike Night Udonthani 2017 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้รถใช้ ตามแนวคิด Share the Road (แบ่งปันถนน)

ทั้งนี้ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับประธาน และสมาชิกชมรมจักรยานอุดรธานี ซึ่งทำให้ได้รับทราบแนวความคิดการที่นำจักรยานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

หารือกับรายการ "รักลูกให้ถูกทาง"
12 กรกฎาคม 2560

ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ และคณะ ประชุมหารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร และคุณสิริวัลย์ เรืองสุรัตน์ นักวิชาการอิสระ จากรายการ "รักลูกให้ถูกทาง" เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัย

ประเด็นหลัก คือ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทนิทานประกอบการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของผู้ปกครอง และครูผู้สอน ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม ตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย และเพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ช่วงปฐมวัย