หน้าแรก | ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย (PA)
คือการเคลือนไหว
โดยกล้ามเนื้อออกแรง
เกิดการเผาผลาญ
ส่งผลดีต่อสุขภาพ

PA มีหลายระดับ
ตามการใช้แรงกาย
ระดับที่เพียงพอ
ต่อการมีสุขภาพคือ
เหนื่อยปานกลาง-หนัก

จำแนก PA ได้ตาม
ลักษณะกิจกรรมดังนี้
# PA จากการทำงาน
# PA จากการเดินทาง
# PA จากนันทนาการ

PA เป็นประเด็นสากล
องค์การอนามัยโลก
กำหนดมาตรฐาน
ซึ่งสามารถประเมินด้วย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประกาศทุนวิจัย
ฉบับที่ 1/2561

เมืองปั่นได้
เมืองปั่นดี
เส้นทางจักรยาน 3ส (77 จังหวัด)

Download
หรือ ขออนุญาต
ใช้ฐานข้อมูล
Report Card

ประกาศผล
การพิจารณาทุน
หรือการขอใช้
ฐานข้อมูลต่างๆ


กิจกรรม | ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย

ประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนวิจัย ฉบับที่ 1/2561
5 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อแสวงหานักวิชาการ/นักวิจัย สาขากิจกรรมทางกาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนารูปแบบ (Model development) และหรือเพื่อการขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย (Policy formulation & Implementation) ให้เป็นผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในประเด็นวิจัยที่กำหนดตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ยินดีร่วมกับผู้สนใจสมัครรับทุนฯ พัฒนาโครงร่างการวิจัย (Research proposals) เพื่อให้ได้โครงการวิจัย และข้อค้นพบตรงตามประเด็นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต้องการ เพื่อนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชากรไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563) ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของยุทธศาสตร์ 10 ปี ของ สสส. ต่อไป

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ที่แนบมาด้วย

งานวิจัย: สำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย 2558
ธันวาคม 2560

#หัวข้อวิจัย

รายงานสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย ปี 2558

Thailand Physical Activity Children Survey 2015

#ผู้เขียนและเรียบเรียง

อารีกุล อมรศรีวัฒนกุล
วีรนุช ว่องวรรธนะกุล

#คณะผู้วิจัย

อารีกุล อมรศรีวัฒนกุล
เกษม นครเขตต์
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
สนธยา สีละมาด
อัจฉรา ปุราคม
ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
อารยา ญาณกาย
ทิพวรรณ แก้วมณี
อโนมา สันติวรกุล
คุรุศาสตร์ คนหาญ
ชัยรัตน์ ชูสกุล

#ที่ปรึกษาคณะวิจัย

Fiona Bull

#บทสรุป

การสำรวจฯ ชี้ให้เห็นว่า มีเด็กและเยาวชนไทยจำนวนไม่มากนักที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้เล่นกิจกรรม พบว่า เด็กและเยาวชนในกลุ่มที่อายุน้อยกว่ามีกิจกรรมทางกายผ่านการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มเด็กที่มีอายมุากกว่า ในขณะที่เด็กและเยาวชนในกล่มุอายุที่มากกว่ามีกิจกรรมทางกายโดยการเดินทางที่มีการเคลื่อนไหวออกแรงในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มเด็กที่มีอายุที่น้อยกว่า นอกจากนี้ ในภาพรวมพบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีกิจกรรมเนือยนิ่งสูงกว่าการมีกิจกรรมทางกายโดยการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 14-17 ปี ที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยในพฤติกรรมเนือยนิ่ง (ทั้งกิจกรรมที่อยู่หน้าจอและกิจกรรมนั่งอยู่กับที่) รวมประมาณ 120 นาที/วัน หรือ 2 ชม./วัน ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ถึง 3 เท่า (ประมาณ 40 นาที/วัน)

งานวิจัย: การพัฒนาหลักสูตร PA สำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวม
พฤศจิกายน 2560

#หัวข้อวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม

Holistic Physical Activity Learning Curriculum Development for Older Adults

#ผู้วิจัย

อัจฉรา ปุราคม
ศิริชัย ศรีพรหม
สบสันต์ มหานิยม
ธารินทร์ ก้านเหลือง
ธีระศักดิ์ สร้อยคีรี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

#บทคัดย่อ

รายงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทางกาย นันทนาการและการท่องเที่ยว การฝึกทักษะอาชีพในยามว่าง เกษตรเพื่อสุขภาพ การสื่อสารและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การบริหารสมอง ภายใต้แนวคิด ไม่ล้ม ไม่ลืม ซึมเศร้า และไม่เสื่อม ขั้นตอนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน การออกแบบหลักสูตร การทดลองใช้ การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร และการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยพบว่านิสิตผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน มีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด หลักสูตรกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี และมีค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

The main objective of study was to develop holistic physical activity learning curriculum for older adults. Its content included 6 activities namely; physical activity, recreation and tourism, occupational practicing skills in leisure time, health agriculture, communication & technology and neurobic exercise under the concept of preventing fall, loss memory and depression and deterioration. The process of research started from identifying database, curriculum design, and demonstrated within 12 weeks as well as investigated an effectiveness of the curriculum. The results found that after 12th weeks, 30 older adults registered as membership at holistic PA learning center gain higher knowledge and skill than before participate in 6 learning activities. Also their perception toward curriculum were at high level of which relevance to the criteria.

เชิญร่วมกิจกรรมปั่นตามรอยประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
10 กันยายน 2560

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นตามรอยประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 1 เดียวในโลก” โดยการสนับสนุนของ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

เป็นกิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่  โดยมีเส้นทางปั่น 2 เส้นทาง คือ

1) เส้นทางนอกเมืองระยะทาง 45 กิโลเมตร
2) เส้นทางในเมือง 12 กิโลเมตรทั้งนี้

มีกำหนดจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. และปล่อยตัวเวลา 08.00 น.


ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถรับของที่ระลึก “เหรียญรางวัลพระพุทธมหาธรรมราชา” และรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่
- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 056-711-007 ต่อ 112  
- ชมรมจักรยานนครบาล อาจารย์วิโรจน์ โทร. 081-888-8115, ผู้กองแจ้ โทร. 089-960-1277 
- ร้าน โอ &จิ๊บ ไบค์ สามแยกโรงเรียนวัชรชัย โทร. 088-599-3655

แหล่งที่มา: ปั่นวัดใจ "14 จุด สุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1470571263037167&id=753315388096095